fbpx

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ)

(Правила надання послуг в Universum)

Ці правила надання послуг в Universum є Договором публічної оферти (приєднання), укладеним між:

Universum – в особі Фізичної особи-підприємця Мамаєвої Світлани Миколаївни, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису 2 339 000 0000 025127 від 21.01.2019 р. (Ідентифікаційний номер 39393260, місце реєстрації: 08154, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, БУДИНОК 3 ), керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, з однієї сторони, таКористувачем – фізичною особою, що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України своїми діями прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір, з іншої сторони,

далі іменовані в тексті Договору – «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», про наступне:1. Визначення термінів

Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів, дефініцій і визначень, які використовуються в цьому Договорі.«Акцепт» — повна, безумовна беззастережна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Договором Публічної оферти, та Додатками до нього без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті або користування Сайтом, або користування Послугами Universum.


«Договір», «Оферта» — документ, опублікований на сайті http://universum,world/ в мережі Інтернет, який регулює відносини між Користувачами та Universum в процесі надання послуг.

«Користувач» — будь-яка фізична особа, яка має доступ до сайту http://universum,world/ та до сторінок Universum Academy в мережі “Facebook”, “Instagram”за допомогою мережі Інтернет.


«Послуги» — надання Виконавцем послуг, які полягають у забезпеченні Користувача можливістю пройти заняття з йоги, медитацій очно чи онлайн, а також тренінги, семінари, ретрити та спеціалізовані навчальні курси або отримати індивідуальні уроки та консультації, шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або інформації в мережі “Facebook”, “Instagram”, на сайті http://universum,world/, а також послуг із доступу Користувачу до комплексу спеціальних освітніх курсів (в т. ч. відеозаписів тренувань, аудіозаписів, текстовому супроводу курсів), розроблених Universum.


«Програмне забезпечення», «ПО» — Інтернет-браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome і аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається.


«Сookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що зберігається на комп’ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.


«IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP, що дозволяє ідентифікувати місце розташування та інші відомості про Користувача.


«Фінансовий агент» — компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, який інтегрується в функціонал Сайту для оплати Користувачем послуг, що надаються Universum. Фінансовим агентом є сервіси LiqPay – ( web-интерфейс ПриватБанка, але в той же час може бути і інші сервіси або компанії.


Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення — в їх звичайному розумінні.

2. Предмет Договору

2.1. Виключно в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Universum зобов’язується надавати Користувачеві послуги, які полягають у забезпеченні Користувача можливістю пройти заняття з йоги, медитацій очно чи онлайн, а також тренінги, семінари, ретрити та спеціалізовані навчальні курси або отримати індивідуальні уроки та консультації, шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або інформації в мережі “Facebook”, “Instagram”, на сайті https://universum.world/, а Користувач зобов’язується добросовісно споживати та оплачувати дану послугу. Послуги можуть надаватися як в інтерактивному очному і / або онлайн форматі (дистанційно).

2.2. Строк надання послуг встановлюється відповідного до затвердженого Universum розкладу надання послуг, в тому числі щодо послуг з навчання, який може бути змінений або відкоригований Universum в односторонньому порядку (надалі – «Розклад»).

3. Порядок прийняття пропозиції щодо укладення даного Договору

3.1. Даний Договір відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України є публічним договором.

3.2. Розміщення тексту даного Договору на сайті http://univesum.world/ з посиланням із сторінок в мережі “Facebook”, “Instagram”, інших електронних засобах масової інформації тощо є публічною пропозицією (офертою) укласти даний Договір та стати стороною правовідносин, що ним передбачені.

3.3. Пропозиція є прийнятою (акцептованою), а Договір є укладеним з моменту підписання Користувача на сторінку Universum в мережі “Facebook”, “Instagram”, або користування послугами Universum. При цьому, додаткове підписання Договору з боку Користувача не потребується. У відповідності до ч. 2 ст. 642 ЦК України, підписка на сторінку Universum в мережі “Facebook”, “Instagram”, користування послугами Universum та/або згода з даними правилами, опублікованими на сайті http://univesum.world/, є дією, що засвідчує прийняття пропозиції укласти даний Договір та прийняти всі умови, зазначені в ньому. Також, Акцептом цієї Оферти є здійснення Користувачем повної оплати послуг Universum відповідно до умов цього Договору та інформації на сайті Universum. З моменту надходження грошових коштів на рахунок оплати наданих Послуг, цей Договір вважається укладеним між Universum та Користувачем.

3.4. Ухвалення цієї Оферти означає, що Користувач повністю ознайомлений з умовами цього Договору та правилами платіжної системи — Фінансового агента, специфікою функціонування Сайту, в рамках яких розміщуються навчальні матеріали, визнає безумовну придатність Сайту та інших ресурсів для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього Договору. І прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

3.5. Дії Користувачів, передбачені п. 3.3. даного Договору є такими, що свідчать про беззастережне прийняття всіх без виключення умов даного Договору. Умови Договору не підлягають зміні та/або доповненню за ініціативою Користувачів.

3.6. Вартість Послуг, що надаються Universum, і доступних до замовлення, вказується на Сайті, на сторінках Universum в мережі “Facebook”, “Instagram і може бути змінена Universum на свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування і поширюється тільки на ті послуги, які замовляються після опублікування нової вартості.
Оплата Послуг проводитися Користувачем в формі передоплати в розмірі 100% від вартості Послуг в онлайн-режимі через систему електронних платежів Фінансового агента, впроваджену на Сайті. До процедури оплати застосовуються правила, визначені Фінансовим агентом. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Фінансового агента.
Всі витрати пов’язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, фінансового агента, покладаються на Користувача.

3.7. Надані послуги є індивідуальним замовленням для Користувача, а тому сплачені грошові кошти не підлягають поверненню та оплачуються Користувачем у повному обсязі.
У разі повної або часткової несплати вартості послуг Користувачем, Universum має право відмовитись від їх надання. При цьому вже сплачені Користувачем кошти є завдатком за договором і поверненню не підлягають.4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Universum має право:

1) Отримувати від Користувача своєчасну оплату за надані послуги за ціною, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://universum.world/ або адміністрацією Universum.

2) Перенести або відмінити час та місце надання послуг Користувачу, у випадку запізнення або відсутності осіб, що приймають безпосередню участь (викладачі/учні) у процесі надання послуг Universum.

3) Відмовити Клієнту в можливості відвідувати заняття (призупинити надання Послуг за цим Договору) при наявності явних ознак того, що Клієнт знаходиться в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію і свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені у цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця.

4) Проводити на заняттях Universum cтудії аудіо- відео- і фотозйомку, матеріали якої Universum має право розміщувати на Сайті, в соціальних мережах, а також використовувати в рекламних матеріалах Universum за умови усної згоди Клієнта.

5) Без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми для клієнтів Universum.

6) Використовувати надані Клієнтом номер мобільного телефону і \ або адресу електронної пошти для передачі Клієнту повідомлень, що містять інформацію про Послуги Universum.

7) У випадку порушення Користувачем умов цього Договору Universum має право призупинити або зупинити виконання своїх зобов’язань відповідно до цього Договору. Попередня оплата за послуги, в цьому випадку, не підлягає поверненню Користувачу.

8) Universum має право не допускати Користувача на заняття, у випадку порушення Користувачем обов’язку щодо оплати послуг Universum, до тих пір поки заборгованість не буде повністю погашена.

9) Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки Universum в мережі “Facebook”, “Instagram”, відмовити в наданні послуг, у разі порушення Користувачем умов даного Договору.

10) Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки Universum в мережі “Facebook”, “Instagram, у разі розміщення Користувачем інформації, що містить образи на адресу Universum.

4.2. Universum зобов’язується:

1) Надавати Користувачу повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг Universum.

2) На прохання Користувача роз’яснити йому зміст даного Договору та будь-якої з його умов.

3) В випадку відмови Користувача від послуг, за які сплачено завдаток або повну вартість, останній йому не повертається, а залишається у Universum.

4.3. Користувач має право:

1) Отримувати від Universum повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг.

2) Отримувати від Universum роз’яснення про зміст даного Договору та будь- якої з його умов.

3) Отримувати від Universum послуги в повному обсязі та відповідно до встановленого Universum Розкладу.

4.4. Користувач зобов’язаний:

1) Здійснювати своєчасну оплату наданої послуги на користь Universum, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://universum.world/ або адміністрацією Universum.

2) Неухильно дотримуватись умов даного Договору.

3) Погодитись із тим, що Universum мас право перенести або відмінити час та місце надання послуг Користувачу, у випадку відсутності осіб, що приймають безпосередню участь (викладачі/учні) у процесі надання послуг Universum.

4) Самостійно нести відповідальність за стан свого здоров’я, а також негайно повідомляти адміністрацію Universum про наявність медичних протипоказань або ж активних захворювань, які можуть перешкодити виконанню практик і участі в заняттях. У разі невідповідності стану здоров’я Клієнта рівню, що дозволяє центру забезпечити безпеку Клієнта (оцінюється представниками Universum самостійно), центр має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання цього Договору.

5) Відвідувати заняття відповідно до Розкладу, сумлінно відноситися до своїх практик та навчання, уважно слухати тренера, виконувати всі завдання на заняттях, поводити себе чемно по відношенню до інших слухачів, викладачів та співробітників Universum. Не завдавати збитків техніці, матеріалам, інструментам та іншій власності Universum.

6) Обов’язково попередити адміністрацію Universum про свою відсутність на занятті зручним для нього способом (телефоном або через месседжер). У випадку неявки Користувача на заняття, у Universum не виникає обов’язку щодо повторення пройденого матеріалу з навчального курсу, семінару чи ретриту та фінансової заборгованості перед Користувачем.

7) Не передавати будь-яким способом третім особам доступ до матеріалів курсів Universum, забезпечувати повну конфіденційність доступу до даних, що надаються в закритих каналах в соціальних мережах та месседжерах або до інших ресурсів;

8) Не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам) матеріали, що належать Universum та отримані в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення Користувач несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України.

4.5. У разі відмови Користувача від навчання, у вибрані Universum строки, або відмови Користувача від навчання з причини невдоволення викладачем, якого обрала Universum, матеріалами Universum, які використовуються у навчальному процесі, оплата здійснена Користувачем йому не повертається.

5. Порядок надання та отримання Послуги

5.1. Послуги надаються в обсязі і на умовах, зазначених в цьому Договорі.

5.2. Universum організовує проведення курсів, семінарів, ретритів, занять, інформація про яких розміщена на cайті Universum.

5.3. Користувач, у якості винагороди за послуги, що надаються Universum Користувачу, погоджується виконувати усі прохання Universum, пов’язані зі звичайною практикою “паблісіті”: давати інтерв’ю, позитивні відгуки про заходи Universum. тощо.

6. Відповідальність за порушення умов Договору

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

6.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від обов’язку належного виконання умов даного Договору.

6.4. Користувач несе відповідальність за своєчасну оплату послуг Universum. У разі несвоєчасної оплати послуг Universum Користувач сплачує Universum пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

6.5. У випадку заподіяння Universum майнової шкоди (псування, пошкодження, знищення, нестача майна (інструментів, матеріалів, техніки, меблів, спортивного обладнання і т.п.) Universum), розповсюдження матеріалів курсів третім особам, Користувач забезпечує відшкодування заподіяної шкоди у повному розмірі протягом одного дня з дати завдання такої шкоди.

6.6. Universum не несе відповідальності перед Користувачем щодо взаємовідносин Користувача і третіх осіб (учасників заходів), включаючи взаємну відповідальність і взаємні претензії в процесі і внаслідок надання даних послуг, здійснюються без участі Universum.

7. Строк дії Договору

7.1. Даний Договір є укладеним з моменту, зазначеного у п.3.3. цього Договору.

7.2. Даний Договір є безстроковим, та діє протягом усього часу дії авторського та суміжного права у відповідності до ч.2 ст. 28, ч.1. ст.44 Закону України „Про авторське право і суміжні права” в редакції, чинній на дату опублікування цього Договору на сайті https://universum.world/.

7.3. Дія даного Договору може бути припинена за ініціативою Universum з будь-яких підстав, про що Universum інформує Користувачів шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://universum.world/ або особисто, у такому разі Договір вважається розірваним відразу після повідомлення Користувача Universum. При цьому, кошти, сплачені Користувачем поверненню не підлягають.

7.4. Припинення дії даного Договору не звільняє Користувача від відповідальності за порушення умов даного Договору, шо мали місце під час його дії.

8. Форс- Мажорні обставини

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або чинним в Україні законодавством відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов’язань, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила – будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, карантину тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, пандемія тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом
7 (семи) днів з моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання обов’язків за цим Договором.

8.4. Сторона, що перебуває під впливом форс-мажорних обставин, не може посилатися на них, якщо своєчасно не повідомить про їх настання, хіба що самі ці обставини перешкоджали відправленню такого повідомлення.

8.5. Якщо форс – мажорні обставини тривають більше одного місяця, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору. При цьому, жодна з сторін не має права вимагати компенсації можливих збитків від іншої Сторони.

8.6. Доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана Торгово-промисловою палатою України або іншого уповноваженого органу.

9. Інші умови Договору

9.1. Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Universum у випадках, передбачених даним Договором.

9.2. Усі спори, шо виникають із правовідносин, які регулюються даним Договором, вирішуються його Сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

9.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені Universum шляхом викладення нової редакції Договору та її опублікування на сайті https://universum.world/.

9.4. Усі питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

Запрошуємо на відкриту лекцію РОЗКРИЙ СВОЮ ІНТУЇЦІЮ

small_c_popup-1.png

Заполните анкетные данные для регистрации

Абонемент на месяц - 60$